Správa budov _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Správa budov _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Správa budov / Hľadáme nového správcu na výkon správy bytového domu, zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv spoločných priestorov a zariadení domu. Typ budovy: bytový dom. Adresa budovy: ulica Budatínska, Bratislava. Počet bytových jednotiek: 71 bytov spolu. Poschodí: 7. Počet vchodov: 3. Stav budovy: úplná obnova so zateplením fasády, stropu v suteréne, strechy, rekonštrukcia spoločných priestorov a vymenené výťahy. Správca bytového domu: aktuálny. Ďalšie požiadavky: prístup do informačného systému pre vlastníkov bytov ohľadne informácií o hospodárení v bytovom dome.


Prikladám fotky bytového domu…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Správa budov, správa bytových domov, rezidenčných lokalít…


Komplexná správa bytových domov | Evidencia čerpania z fondu opráv | Ročné vyúčtovanie | Vyhotovenie mesačných zálohových predpisov | Sledovanie úhrad a vymáhanie pohľadávok | Poistenie nehnuteľností | Zabezpečenie výkonu revízií a ostatných prác v bytovom dome, ako sú revízie a prehliadky požiarnej ochrany, cez údržbu a starostlivosť o výťahy až po televízne rozvody a plynové kotolne | Evidencia a organizovanie výberových konaní, najmä pri obnove bytového domu a to od výberu firiem, vybavenie úveru zo ŠFRB až po dohľad nad realizáciou a odovzdaním | Dozor nad užívaním nehnuteľností | Rozpočítavanie energií a revízie technológií | Správa uzavretých rezidenčných lokalít a novostavieb rodinných domov | Správa administratívnych budov | Správa polyfunkčných budov | …


Užitočný odkaz: Upratovanie bytových vchodov a ostatných budov


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Správa budov – podľa Z. 182/1993, §  6/2 sa správou budovy rozumie obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca alebo spoločenstvo zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome – 1 . prevádzku, opravy a údržbu spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, 2. služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, 3. vedenie účtu domu v banke, 4. vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov, 5. iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Správca – podľa Z. 182/1993, § 8/1 je právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa tohto zákona.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa Z. 182/1993, § 8/1 je právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Ekonomická správa budov – vedenie evidencie platieb a výdavkov vlastníkov, zaúčtovanie platieb, úhrad a kontrola finančných tokov za služby. Technická správa budov – je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby bytového domu, a ak je to potrebné, prípravu krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.


Určené pre

Určené pre


Bytové domy | Uzavreté rezidenčné lokality | Administratívne budovy | Biznis centrá | Polyfunkčné kombinované budovy | Garáže | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Moderné kuchynské linky na mieru…

Kvalifikované služby pre všetky stavby

Zariaďujeme dom

Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!