Odborné prehliadky _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Odborné prehliadky _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Revízie, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok, revízií, skúšok a overení na spoločných zariadeniach bytového domu a vo všetkých objektoch…

Odborné prehliadky elektroinštalácie, bleskozvodov, plynové rozvody, požiarna ochrana, meradlá, výťahy…

Revízie, odborné prehliadky elektriky, rozvodov…

Pravidelné revízne skúšky rozvodov elektroinštalácie v bytovom dome, revízie elektriky v spoločných priestorov  a stupačkového vedenia…

Komplexné preverenie elektrickej inštalácie autorizovaným revíznym technikom, zákl. údržba.

Revízie sústavy bleskozvodov bytového domu, budovy…

Vykonanie meraní a kontrola funkčnosti bleskozvodu bytového domu. Meranie uzemnenia, kontrola svoriek, spojov a celkového stavu bleskozvodu.

Pravidelné revízie bleskozvodov, posúdenie stavu ochrany pred bleskom…

Základná údržba v rámci odbornej prehliadky, revízie…

Základná údržba obsahuje kontrolu všetkých spojov, ich dotiahnutie, funkčnosť, premazanie špeciálnym kontaktným sprejom…

Základné prečistenie spojov od prachu a nečistôt, pri zistení porúch je výstupom návrh riešení.

Revízie plynového rozvodu a plynových zariadení…

Pravidelné revízie plynových zariadení, kontrola rozvodov plynu v spoločných priestoroch bytovky a kontrola plynových spotrebičov v bytoch…

Kontrola tlaku plynu, tesnosť plynovodu, spoje, uchytenie, označenie, pripojenie a odvod spalín…

Požiarna ochrana, kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov…

Pravidelná kontrola funkčnosti hasiacich prístrojov a hydrantov, úplnosť ich vybavenia a tlaková skúška hydrantov…

Kontrola komínov, stav, funkčnosť komínov a vykonávanie pravidelného čistenia…

Výťahy, pravidelné odborné prehliadky a úradné skúšky…

Pravidelné prehliadky a skúšky výťahov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia. Odborné prehliadky a odborné skúšky…

Vykonanie odborných skúšok po generálnych opravách výťahu a opakované úradné skúšky.

Úradné overovanie meradiel spotreby SV, TÚV a tepla…

Pravidelné overenie funkčnosti meradiel spotreby teplej vody, studenej vody a meradiel tepla…

Opakované úradné metrologické overovania a repasácia vodomerov teplej a studenej vody podľa zákona o metrológii a zákona o tepelnej energetike…

Revízie, odborné prehliadky a skúšky v bytových domoch…

Pravidelné odborné prehliadky, revízie a skúšky spoločných zariadení, kontrola plynových rozvodov…

Revízie elektroinštalácie a bleskozvodu. Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, prehliadky a záťažové skúšky výťahov…

Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Vždy po ruke! Pravidelná údržba a servis…

Kvalifikované služby pre bytové domy

Rekonštrukcia bytu, kúpeľne, kuchyne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!