Geodetické práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...

Geodetické práce _zadaj dopyt

Current step:1Step 1
2Step 2
3Step 3
Nahrať foto, náčrt, projekt, výkaz výmer, podmienky...
S nami to zvládnete so zavretými očami!

Pracujeme v tvojej lokalite

Ukážka dopytu

Ukážka dopytu

Názov dopytu a popis


Geodetické práce / Vytýčenie hranice pozemku v súkromnom vlastníctve a vytýčenie stavby. Číslo parcely: 1544/5, 1543/6. Vytýčenie novej hranice pozemku, oddelenie časti pozemku, vypracovanie vytyčovacieho náčrtu, vytýčenie stavby a inžinierskych sieti. Geometrický plán na úpravu hranice a na rozdelenie pozemku. Porealizačné zameranie stavby. Požiadavky: Vytyčovacie body označiť kovovými vytyčovacími kolíkmi.


Prikladám fotky pozemku, náčrt hraníc…

Čo dopytovať

Čo dopytovať

Geodetické práce, rozdelenie pozemku, zameranie stavby…


Vyhotovenie geometrických plánov na majetkoprávne usporiadania pozemkov a stavieb | Oddelenie pozemku | Kolaudácia stavby | Zameranie rozostavanej stavby | Zriadenie vecné bremena | Výpočty plôch | Grafická identifikácia E-KN | C-KN a skutkového stavu v teréne | Vytýčenie hraníc pozemkov | Zriaďovanie vytyčovacích sietí | Vytýčenie stavebných objektov | Kontrolné merania | Podklady pre projekčnú činnosť | Tvorba účelových máp | Meranie a tvorba digitálnych máp | Zameranie vytýčených inžinierskych sietí | Porealizačné zameranie stavby | Digitálny model terénu | Technická nivelácia | Meranie posunov a zosuvov | …


Užitočný odkaz: Zemné práce, úprava terénu pre stavbu


Terminológia

Terminológia

Odborná terminológia, parametre, normy, výrazy.


Kataster nehnuteľností – IS obsahujúci zoznam nehnuteľností, čísla parciel a popis ich tvaru, rozmerov a polohy. V katastri sa evidujú katastrálne územia, pozemky vymedzené hranicou, stavby, byty, nebytové priestory, vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, vecné bremená, záložné práva, predkupné, nájomné práva a správa majetku štátu a obcí členené do katastrálnych území. Pozemky – sa na katastri evidujú ako parcely registra „C“ a „E“. Parcela registra C – je pozemok na katastrálnej mape, oddelený vlastníckou hranicou od ostatných pozemkov. Parcela registra E- pozemok ktorého sa vlastnícke hranice nezachovali a na určenie jeho presnej polohy treba nové vytýčenie geodetom alebo vyhotovenie geometrického plánu na obnovu pôvodných parciel.

Stavba – sa v katastri nehnuteľnosti eviduje iba taká, ktorá má základy pevne spojené so zemou a jej hranicou je vertikálny prienik stavby so zemským povrchom. Katastrálny operát – dokumentácie, archív materiálov obsahujúci 1. súbor geodetických informácií – mapy určeného operátu, katastrálne mapy, zoznam súradníc, geometrické plány… 2. súbor popisných informácií – listy vlastníctva, zbierky listín potvrdzujúce práva k nehnuteľnostiam, údaje o evidovaných pozemkoch, stavbách…,  pozemkové knihy. Katastrálne operát je verejný, môžeme do neho nahliadať a robiť si výpisy, poznámky, náčrty.


Určené pre

Určené pre


Geodetické práce | Inžinierska geodézia | Pre súkromné osoby | Obce a školy | Stavebné firmy | Developerov | Architektov a projektantov | …


Zadať dopyt

* Podmienky pre zadávanie dopytu!

Súvisiace

Súvisiace

Moderné kuchynské linky na mieru…

Kvalifikované služby pre všetky stavby

Zariaďujeme dom

Vždy po ruke! Maľovanie rýchlo a kvalitne…

Reklama

Reklama

Priame ponuky za najlepšie ceny!

Okrem dopytov aj priame ponuky!

Nechce sa vám zadávať dopyt? Možno nájdete čo potrebujete medzi priamymi  ponukami za najlepšie ceny!